INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado POLÍTICA DE COOKIES de nuestra página web.

ACEPTAR RECHAZAR

LLISTAT D'ASSAJOS

Coneix els assajos disponibles a la clínica en funció del tipus de càncer.

FES UNA SELECCIÓ PER AJUSTAR
ELS RESULTATS AL TEU ÀREA D'INTERÈS

ASSAJOS OBERTS ASSAJOS TANCATS

CÀNCER DE PULMÓ I PLEURA

M14-361 [ASSAJOS OBERTS]

Estudi fase 1 d'escalada de dosi i fase 2, aleatoritzat i doble cec, de veliparib en combinació amb carboplatí i etopòsid com a teràpia en pacients naive en càncer de pulmó microcític en estadi ampli.

+ INFO

CÀNCER DE PULMÓ I PLEURA

MESOS [ASSAJOS OBERTS]

Estudi obert, aleatori de fase II amb lead-in de seguretat amb ONCOS-102 en la cohort de fase Ib (encebat immunològic amb codificació d'adenovirus oncolític GM-CSF) i pemetrexed/cisplatí en pacients amb mesotelioma pleural maligne no operable.

+ INFO

CÀNCER DE PULMÓ I PLEURA

NADIM [ASSAJOS OBERTS]

Quimioteràpia / inmunoterapia neoadjuvant per al tractament del càncer de pulmó de cèl·lules no petites (CPCNP) estadi IIIA resecable: estudi exploratori multicèntric de fase II

+ INFO

CÀNCER DE PULMÓ I PLEURA

NIVEX [ASSAJOS OBERTS]

Estudi retrospectiu, multicèntric i observacional del tractament amb monoteràpia amb Nivolumab en subjectes amb càncer de pulmó no microcític (NSCLC) escamós avançat o metastàtic (Sq) o no escamós (no Sq) que han rebut almenys un règim sistèmic previ per al tractament de NSCLC en estadi IIIb / IV dins el Programa d'Accés Ampliat (EAP) a Espanya. Protocol: GECP 16/05

+ INFO

CÀNCER DE PULMÓ I PLEURA

NVALT-15 [ASSAJOS OBERTS]

Estudi Fase II amb BIBF1120, un inhibidor oral del factor 1 de creixement de fibroblasts, com a tractament de segona línea en pacients amb càncer de pulmó no microcític i amplificació del gen del receptor 1 del factor de creixement de fibroblasts.

+ INFO

CÀNCER DE MAMA

OLYMPIA [ASSAJOS OBERTS]

Assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat, doble cec, de grups paral·lels, controlat amb placebo, per avaluar l'eficàcia i la seguretat de olaparib enfront de placebo com a tractament adjuvant de pacients amb càncer de mama HER2 negatiu d'alt risc i mutacions germinals BRCA1 / 2, que han finalitzat el tractament local i la quimioteràpia neoadjuvant o adjuvant.

+ INFO

CÀNCER DE MAMA

PALLAS [ASSAJOS OBERTS]

Assaig de fase III aleatoritzat de palbociclib amb tractament endocrí adjuvant estàndard versus monoteràpia amb tractament endocrí adjuvant estàndard en càncer de mama primari amb receptors hormonals positius (RH +) i HER2-negatiu. Protocol: AFT–05 ABCSG 42 BIG 14‐03

+ INFO

CÀNCER DE MAMA

PATINA [ASSAJOS OBERTS]

Assaig aleatoritzat, obert, fase III per avaluar l'eficàcia i la seguretat de la teràpia amb PAlbociclib + Teràpia Anti-HER2 + Teràpia Endocrina vs Teràpia anti-HER2 + Teràpia Endocrina després del tractament d'inducció per a càncer de mama metàstasi positiva per receptor hormonal positiu (HR +) / HER2 +. Protocol: AFT –38

+ INFO

CÀNCER DE PULMÓ I PLEURA

PIPSEN [ASSAJOS OBERTS]

Estudi aleatori, doble cec de fase II per avaluar manteniment amb olaparib vs. placebo en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula no petita avançat sensibles al platí.

+ INFO

CÀNCER DE MAMA

POSITIVE [ASSAJOS OBERTS]

Estudi per avaluar els desenllaços de l'embaràs i la seguretat de la interrupció del tractament endocrí de dones joves amb càncer de mama i resposta al tractament endocrí que desitgin quedar-embarassades. Protocol: IBCSG 48‐14 / BIG 8‐13

+ INFO