LLISTAT D'ASSAJOS

Coneix els assajos disponibles a la clínica en funció del tipus de càncer.

FES UNA SELECCIÓ PER AJUSTAR
ELS RESULTATS AL TEU ÀREA D'INTERÈS

ASSAJOS OBERTS ASSAJOS TANCATS

CÀNCER DE PULMÓ I PLEURA

M14-361 [ASSAJOS OBERTS]

Estudi fase 1 d'escalada de dosi i fase 2, aleatoritzat i doble cec, de veliparib en combinació amb carboplatí i etopòsid com a teràpia en pacients naive en càncer de pulmó microcític en estadi ampli.

+ INFO

CÀNCER DE PULMÓ I PLEURA

MESOS [ASSAJOS OBERTS]

Estudi obert, aleatori de fase II amb lead-in de seguretat amb ONCOS-102 en la cohort de fase Ib (encebat immunològic amb codificació d'adenovirus oncolític GM-CSF) i pemetrexed/cisplatí en pacients amb mesotelioma pleural maligne no operable.

+ INFO

CÀNCER DE PULMÓ I PLEURA

NADIM [ASSAJOS OBERTS]

Quimioteràpia / inmunoterapia neoadjuvant per al tractament del càncer de pulmó de cèl·lules no petites (CPCNP) estadi IIIA resecable: estudi exploratori multicèntric de fase II

+ INFO

CÀNCER DE PULMÓ I PLEURA

NIVEX [ASSAJOS OBERTS]

Estudi retrospectiu, multicèntric i observacional del tractament amb monoteràpia amb Nivolumab en subjectes amb càncer de pulmó no microcític (NSCLC) escamós avançat o metastàtic (Sq) o no escamós (no Sq) que han rebut almenys un règim sistèmic previ per al tractament de NSCLC en estadi IIIb / IV dins el Programa d'Accés Ampliat (EAP) a Espanya. Protocol: GECP 16/05

+ INFO

CÀNCER DE PULMÓ I PLEURA

NVALT-15 [ASSAJOS OBERTS]

Estudi Fase II amb BIBF1120, un inhibidor oral del factor 1 de creixement de fibroblasts, com a tractament de segona línea en pacients amb càncer de pulmó no microcític i amplificació del gen del receptor 1 del factor de creixement de fibroblasts.

+ INFO

CÀNCER DE MAMA

OLYMPIA [ASSAJOS OBERTS]

Assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat, doble cec, de grups paral·lels, controlat amb placebo, per avaluar l'eficàcia i la seguretat de olaparib enfront de placebo com a tractament adjuvant de pacients amb càncer de mama HER2 negatiu d'alt risc i mutacions germinals BRCA1 / 2, que han finalitzat el tractament local i la quimioteràpia neoadjuvant o adjuvant.

+ INFO

CÀNCER DE MAMA

PALLAS [ASSAJOS OBERTS]

Assaig de fase III aleatoritzat de palbociclib amb tractament endocrí adjuvant estàndard versus monoteràpia amb tractament endocrí adjuvant estàndard en càncer de mama primari amb receptors hormonals positius (RH +) i HER2-negatiu. Protocol: AFT–05 ABCSG 42 BIG 14‐03

+ INFO

CÀNCER DE MAMA

PATINA [ASSAJOS OBERTS]

Assaig aleatoritzat, obert, fase III per avaluar l'eficàcia i la seguretat de la teràpia amb PAlbociclib + Teràpia Anti-HER2 + Teràpia Endocrina vs Teràpia anti-HER2 + Teràpia Endocrina després del tractament d'inducció per a càncer de mama metàstasi positiva per receptor hormonal positiu (HR +) / HER2 +. Protocol: AFT –38

+ INFO

CÀNCER DE PULMÓ I PLEURA

PIPSEN [ASSAJOS OBERTS]

Estudi aleatori, doble cec de fase II per avaluar manteniment amb olaparib vs. placebo en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula no petita avançat sensibles al platí.

+ INFO

CÀNCER DE MAMA

POSITIVE [ASSAJOS OBERTS]

Estudi per avaluar els desenllaços de l'embaràs i la seguretat de la interrupció del tractament endocrí de dones joves amb càncer de mama i resposta al tractament endocrí que desitgin quedar-embarassades. Protocol: IBCSG 48‐14 / BIG 8‐13

+ INFO